Beeld LokaalPrint LokaalOntwerp LokaalPortret Lokaal
Foto Finishing Shop

Lettergrootte Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- FFS: de besloten vennootschap Foto Finishing Shop Eindhoven
B.V., gevestigd te Eindhoven (‘t Beeldlokaal is onderdeel van FFS);
- De wederpartij: de contractspartij van FFS;
- Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking tussen FFS en de
wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeen-
komst tussen FFS en de wederpartij waarop FFS deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde
algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door FFS onder normale omstandigheden en gedurende normale kantoor- c.q. werkuren. Elke door FFS schriftelijk uitgebrachte aanbieding of offerte is veertien (14) dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Zij is slechts aan de aanbieding of offertes gebonden, indien aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen veertien (14) dagen schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 3: Overeenkomsten
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat FFS de order schriftelijk heeft bevestigd, danwel nadat zij met de opgedragen werkzaamheden is aangevangen of door haar reeds bestellingen bij derden zijn geplaatst ter zake de door de wederpartij gekochte zaken, danwel ingeval door FFS reeds is uitgeleverd. Mondelinge afspraken, ook met betrekking tot wijzigingen of annulering van de overeenkomst binden FFS niet dan nadat en voorzover zij door FFS schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen
1. Opgegeven en aangeboden prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendings- en transportkosten, tenzij anders is aangegeven.
2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van de totstand’koming van de overeenkomst golden. FFS behoudt zich het recht voor om, in geval van prijsverhogingen door haar toeleveranciers en bij andere wijzigingen in de prijsbepalende factoren, binnen drie maanden na de contractsluiting aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering zaken en risico
1. Een door FFS opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en de door toeleveranciers aan FFS verstrekte gegevens.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. FFS is slechts gehouden omstreeks de overeengekomen datum te leveren. Bij niet-tijdige aflevering treedt het verzuim zijdens FFS pas in na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.
2. De wijze van verzending, vervoer en verpakking wordt bepaald door FFS, tenzij anders is overeengekomen.
3. Levering vindt plaats in `winkel of magazijn’ van FFS, tenzij anders is overeengekomen. De verkochte zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan de bedrijfspoort van FFS gereed staan voor verzending en FFS het transport van de zaken naar de wederpartij in gang heeft gezet. Dit geldt ook in geval van francolevering.
4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, danwel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst door FFS aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, eventueel naar vrije keuze van FFS bij een derde. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, onverminderd de verplichting van de wederpartij de bestelde zaken af te nemen en de overeengekomen koopprijs te betalen.

Artikel 6: Uitvoering opdrachten
1. Opgedragen werkzaamheden zal FFS steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FFS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FFS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FFS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FFS zijn verstrekt, heeft FFS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. FFS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan FFS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij FFS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FFS zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal FFS de wederpartij hierover tijdig inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FFS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan FFS zijn toe te rekenen.
2. In geval van overmacht heeft FFS het recht om ter harer keuze de uitvoering van de overeenkomst voor een termijn van drie maanden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid tot betalen van schadevergoeding.
3. Indien FFS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Gebreken en klachttermijnen
1. De wederpartij dient de geleverde zaken c.q. verrichte diensten terstond bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken/diensten zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken/diensten wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken/diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen terstond bij levering schriftelijk te worden gemeld. Indien de wederpartij dit verzuimt kan hij achteraf jegens FFS geen beroep doen op zichtbare gebreken en/of beschadigingen.
3. Niet-zichtbare gebreken en/of beschadigingen dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan FFS te melden. Indien de wederpartij dit verzuimt kan hij achteraf jegens FFS geen beroep doen op niet-zichtbare gebreken en/of beschadigingen.
4. Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de prijstoepassing of factuur, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan FFS kenbaar te maken
onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van zijn klachten. Bij gebreke van een schriftelijke reclame binnen de gestelde termijn wordt de wederpartij geacht met de prijstoepassing en factuur te hebben ingestemd.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan FFS worden geretourneerd.
6. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken/diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden zal FFS naar gelang haar keuze en tegen terugneming van de geleverde zaken bevoegd zijn hetzij kosteloos opnieuw te presteren, zodra haar dit redelijkerwijs mogelijk is, opdat alsnog aan haar contractuele verplichtingen wordt voldaan, het hetzij de wederpartij voor de teruggenomen zaken te crediteren.

 
cms by NetCenter